11 عضو یافت شد
مرد
"هرکدام از ما دارای هویت، رسالت و ماموریتی هستیم که باید اونو کشف کنیم و به سمتش حرکت کنیم." -آرش قی...
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
مرد
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
مرد
فعال حوضه کسب و کار و استارتاپ، علاقه مند به حوضه مالی و حقوقی استارتاپ...
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
زن
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
مرد
فعال حوضه کسب و کار و استارتاپ، علاقه مند به حوضه مالی و حقوقی استارتاپ...
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است